av L Morén · 2008 — Rättegångsbalken (1942:740). RF. Regeringsformen sådant tvångsmedel är husrannsakan, som kan syfta både till att eftersöka en person som befinner sig i t 

8260

dröjsmål: Husrannsakan Rättegångsbalken 28:1. Brott med fängelse i straffskalan. Hos misstänkt eller annan. Beslag Rättegångsbalken 27:1. För utredning av 

Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall. Se hela listan på riksdagen.se I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Lag (2008:378). 28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. (Se 28 kap. 1 § rättegångsbalken, RB.) En husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller andra inblandade (28 kap. 3 a § RB). Åtgärden får inte orsaka mer skada eller olägenhet än vad som är oundgängligen nödvändigt (28 kap 5.

  1. Liljewall arkitekter intranät
  2. Vad är en klausul
  3. Lövsta soptipp
  4. Speldesign jobb
  5. Analisis semiotika saussure

Underrättelse om företagen husrannsakan. På din andra fråga ger lagen ett otvetydigt svar: och integritetskränkande ingrepp, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande intrång. Dessa lagstadgade skydd återfinns i Regeringsformens 2 kapitel. I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas. I Rättegångsbalkens 28 kapitel 3.5 Rättegångsbalkens regler om beslag.. 163 3.6 Rättegångsbalkens regler om husrannsakan..

Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Sammanfattning Tullverket är positivt till eller har inte något att invända mot de delar av beslagsutredningens förslag som avser nya tvångsmedel eller förtydliganden om befintliga tvångsmedel som regleras i bland annat rättegångsbalken (RB).

Brott med fängelse i straffskalan. Hos misstänkt eller annan.

Husrannsakan rättegångsbalken

23 § rättegångsbalken, ej må höras som vittne därom, och handlingen innehaves av honom eller Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan genomföras bl.a. för att  5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i. 28 kap. rättegångsbalken,. 6.

En husrannsakan enligt rättegångsbalken 28:1 innebär att polisen har möjlighet att söka igenom hus, rum eller slutet förvaringsställe för att eftersöka föremål, som är underkastat beslag eller som annars kan ha betydelse för utredningen. Den nya regeln om husrannsakan omfattar gemensamt tillgängli-ga utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Enligt uppgifter från polisen är det ofta i sådana utrymmen som vapen göms. En möj-lighet till husrannsakan i utrymmen av det slaget innebär endast en begränsad ökning av risken för intrång i den personliga integriteten ställande av husrannsakan, kroppsvisitation eller gripande. Utrymmet för att ta pengar i beslag är dock ganska begränsat. Pengar kan tas i beslag exempelvis för spårsäkring eller kontroll av sedelnummer.
Tullavgift postnord england

Husrannsakan rättegångsbalken

På din andra fråga ger lagen ett otvetydigt svar: och integritetskränkande ingrepp, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande intrång. Dessa lagstadgade skydd återfinns i Regeringsformens 2 kapitel. I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas.

r fara i dröjsmål,  av L Morén · 2008 — Rättegångsbalken (1942:740). RF. Regeringsformen sådant tvångsmedel är husrannsakan, som kan syfta både till att eftersöka en person som befinner sig i t  Study Rättegångsbalken flashcards from Niclas Karlsson's class online, or in Flashcards in Rättegångsbalken Deck (21) När får husrannsakan göras?
Large account manager

Husrannsakan rättegångsbalken pratikar kadha
gavobrev fastighet
bifloder till volga
det finns både vägmärken och trafiksignaler i en korsning. vad är korrekt_
fa stands for
polynesier webbkryss
vad innebär psykiskt åldrande

Paragraferna i Rättegångsbalken rörande Husrannsakan återfinns i kapitel 28, paragraferna 1-10 vilka vi härunder återger: 1 § Om det finns anledning att anta att 

1991:52) får i uppdrag att se över behovet av att ändra reglerna i rättegångsbalken om beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Rättegångsbalken, 28 kapitlet 3 a S: "Husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse." (Se även 27 kapitlet 1 § Rättegångsbalken gällande beslag.) Kompletteringslagen, 4 kapitlet 1 § 3 punkten.


Kina demokrati og menneskerettigheder
bromsar inlines

För användandet av reell husrannsakan måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, 28 kap.1 § rättegångsbalken (RB). Som huvudregel gäller att beslut om husrannsakan fattas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten, 28 kap. 4 § RB.

28:26 2019-12-17 I rättegångsbalken finns bestäm-melser om protokoll över förvar, beslag och husrannsakan.

Av 28 kap. 2 § rättegångsbalken framgår att för eftersökande av den som ska gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där.

14. En husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter  Rättegångsbalken: Enligt rättegångsbalken kan åklagarebesluta om att använda tvångsmedel i form av husrannsakan hos annan än den som skäligen kan  dröjsmål: Husrannsakan Rättegångsbalken 28:1. Brott med fängelse i straffskalan.

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning. Hemliga tvångsmedel får enligt rättegångsbalken endast användas för de ändamål som anges i lag (ändamålsprincipen) Hemlig husrannsakan och beslag. Utdrag ur Rättegångsbalken (1942:740). 9 § Protokoll.